uMngeni-uThukela to embark on a 24-hour planned maintenance shutdown of the Durban Heights Water Treatment Plant on Wednesday, 11 October 2023 until Thursday, 12 October 2023

PUBLIC NOTICE

uMngeni-uThukela to embark on a 24-hour planned maintenance shutdown of the Durban Heights Water Treatment Plant on Wednesday, 11 October 2023 until Thursday, 12 October 2023

uMngeni-uThukela Water will implement a planned maintenance shutdown of its Durban Heights Water Treatment Plant to allow for the completion of repair work on Aquaduct-2 which was washed away during the floods in April 2022.

Aqueduct-2 is a large-diameter pipeline that supplies raw water to the Plant for purification and supply to customers.

The planned maintenance shutdown requires the isolation of Aqueduct 2 to allow for the inspection of its last section. Depending on the inspection outcomes, carbon fibre repair kits will be installed on those identified sections of the Aqueduct.

The shutdown will commence at midnight on Wednesday, 11 October 2023, and will be undertaken over 24 hours until midnight on Thursday, 12 October 2023.

This critical maintenance exercise forms part of uMngeni-uThukela’s plans to restore its bulk water infrastructure following damages sustained during the April 2022 floods.

During this time, parts of the eThekwini Metro will experience a reduced supply of water.

The following areas that are supplied by the Durban Heights Water Treatment Plant may experience some disruptions or low water pressure during this time:

 • Durban North
 • uMhlanga
 • Phoenix
 • Inanda
 • Ntuzuma
 • KwaMashu
 • Umlazi
 • Chatsworth
 • Folweni
 • Chesterville
 • Westville
 • Pinetown
 • KwaSanti
 • Savannah Park
 • Klaarwater
 • Verulam
 • Redcliffe
 • Richmond Farm
 • Queensburgh
 • Chatsworth
 • Klaarwater
 • Shallcross
 • St Wendolins
 • Savanah Park
 • Welbedatch West
 • Demat
 • Luganda
 • Mawelewele
 • Parts of Nagina
 • Washington Heigh

uMngeni-uThukela Water will continue to work with the eThekwini Metro to ensure that disruptions are minimal and that the maintenance work is kept to schedule.

We apologise for any disruption that will be caused during the maintenance work but reassure all our customers and the public that, ultimately, the infrastructure upgrade will result in a more secure supply of water in the future.

We also urge the public to continue to use water sparingly.

Issued by: Corporate Stakeholder Management Unit, Office of the Chief Executive, uMngeni-uThukela Water


ISAZISO SOMPHAKATHI

uMngeni-uThukela uzomisa ukusebenza isikhathi esingamahora angu 24 kwisihlanzimanzi iDurban Heights Water Treatment Plant ukuze kwenziwe umsebenzi ohlelelwe ngoLwesithathu, 11 ku Mfumfu (Okthoba) 2023 kuya kuLwesine, 12 ku Mfumfu (Okthoba)  2023

uMngeni-uThukela Water uzomisa okwesikhashana ukusebenza kwesihlanzimanzi sawo iDurban Heights Water Treatment Plant ukuze kuqhutshekwe nomsebennzi wokulungiswa kwe- Aqueduct-2 elilimala mhla kunezikhulula ku Mbasa (Ephreli) 2022.

I-Aqueduct 2 ipayipi elinobubanzi obukhulu eliphakela amanzi kwisihlanzamanzi saseDurban Heights nokuthi uma esehlanzekile adluliswe kumakhasimende ethu.

Lokuqhutshwa kwalo msebenzi ohlelelwe kumbandakanya ukuvalwa kwe-Aqueduct 2 ukuze onjiniyela bakwazi ukuhlola ingxenye yokugcina yepayipi. Uma kunomokalalo ohlonziwe kulo, liyobe selilungiswa kuleyondawo.

Ukumiswa kokuphehlwa kwamanzi awumthamo asuka eDurban Heights kuyoqala ngehora leshumi nambili ebusuku ngoLwesithathu mhlaka 11 ku Mfumfu (Okthoba)  kuze kube ihora leshumi nambili ngoLwesine womhlaka 12 kuMfumfu (Okthoba)  2023.

Lo msebenzi usemqoka kakhulu futhi uyingxenye yezinhlelo zoMngeni-uThukela zokuqikelela ukuvuselelwa kwengqalasizinda yawo ethwala amanzi awumthamo kulandela ukukhahlamezeka kwayo ngezikhukhula zika kuMbasa (Ephreli) 2022. Ngenxa yalokhu kulungiswa, kunezingxenye zikaMasipala oMkhulu weTheku ezingathikamezeka kumbe zehlelwe umfutho wamanzi eziwatholayo.

Lapha kubalwa izindawo ezilandelayo:

 • Durban North
 • uMhlanga
 • Phoenix
 • Inanda
 • Ntuzuma
 • KwaMashu
 • Umlazi
 • Chatsworth
 • Folweni
 • Chesterville
 • Westville
 • Pinetown
 • KwaSanti
 • Savannah Park
 • Klaarwater
 • Verulam
 • Redcliffe
 • Richmond Farm
 • Queensburgh
 • Chatsworth
 • Klaarwater
 • Shallcross
 • St Wendolins
 • Savanah Park
 • Welbedatch West
 • Demat
 • Luganda
 • Mawelewele
 • Parts of Nagina
 • Washington Heigh

uMngeni-uThukela Water uzoqhubeka nokusebenzisana ngokubambisana noMasipala oMkhulu weTheku ukuze kuqikelelwe ukuthi ukuthikamezeka kokuphakwa kwamanzi akubi nomthelela ongako emphakathini.

Sidlulisa ukuxolisa emphakathini namakhasimende ethu ngokuthikamezeka okuzoba khona ngalesi sikhathi kepha siyaqinisekisa ukuthi uyothi ungaphothulwa lo msebenzi ingqalasizinda yethu ikwazi ukumelana kangcono nomsebenzi wokuphaka amanzi awumthamo enkathini ezayo.

Sithanda ukukhumbuza umphakathi ukuthi uqhubeke ngokusebenzisa amanzi ngokonga.

Isaziso sivela kuphiko lokuXhumana namaKhasimende, iHhovisi leSikhulu Esiphezulu, uMngeni-uThukela Water