UMNGENI-UTHUKELA RICHARDS BAY OPERATIONS TO CONDUCT 24-HOUR MAINTENANCE SHUTDOWN Monday, 23 October 2023

The maintenance shutdown will last for 24-hours from 8am on Tuesday, 24 October 2023 until 8am on Wednesday, 25 October 2023.

The Nsezi Water Treatment Plant shutdown is to allow for work to be conducted on the chlorine contact tank and forms part of the Plant upgrades currently underway. A leak will also be repaired on the D-500 pipeline that supplies Empangeni and surrounding areas with water.

Meanwhile, the shutdown of the Alkanstraand Waste Water Disposal System is to repair a pipeline that disposes off industrial waste.

During the maintenance shutdown, some of our major industrial clients including Foskor and Mondi and some parts of Empangeni will experience some water interruptions.

uMngeni-uThukela apologises for the inconvenience but at the same time reassures its stakeholders and the public that the maintenance work is aimed at ensuring an uninterrupted water supply in future.

Every endeavour will be made to complete the work in the possible time.

 Issued by: Office of the Chief Executive, Corporate Stakeholder Management Unit


ISAZISO ESIBHEKISWE EMPHAKATHINI

Ukuvalwa kwesikhashana kwesiphehlimanzi iNsezi Water Treatment Plant kanye ne Alkanstrand Waste Water Disposal Plant ngoLwesibili, 24 Okthoba 2023

Uphiko lo Mngeni-uThukela oluphaka amanzi eRichards Bay namaphethelo  lwazisa amakhasimende kanye nomphakathi ngokuvalwa kwesikhashana kwesiphehlimanzi iNsezi Water Treatment Plant kanjalo nendawo eyamukela imfucuza ewuketshezi evela ezimbonini i-Alkanstrand Waste Water Disposal Plant ngoLwesibili, 24 Okthoba kusukela ngehora lesiyishagalombili ekuseni kuze kube uLwesithathu 25 Okthoba ngehora lesiyishagalombili ekuseni.

Lokhu kwenzelwa ukuqhuba umsebenzi wokulungiswa kwethangi lekhemikhali yokuhlanza amanzi ichlorine kanjalo nokuphesha ipayipi elikhulukazi eliphakela amanzi eMpangeni namaphethelo.

Kanti ukuvalwa kwe-Alkanstrand Waste Water Disposal Plant kona kwenzelwa ukuthi kulungiswe ipayipi elihambisa imfucuza ewuketshezi liyisusa ezimbonini.

Ngesikhathi kuqhutshwa lo msebenzi izimboni ezinkulu ezifana noMondi neFoskor kanye nendawo yaseMpangeni namaphethelo zingancishelwa amanzi eziwatholayo.

Umngeni-uThukela Water udlulisa ukuxolisa okukhulu ngokuthikamezeka okuzoba khona kepha siyaqiniseka ukuthi lo msebenzi uyokwenza ngcono isimo sokutholakala kwamanzi enkathini ezayo. Sizozama okusemandleni ukuqikelela ukuthi umsebenzi siwuphothula ngaphambi kwesikhathi esibekiwe.